Integritetspolicy för FAM AB

Om FAM AB

FAM AB (”FAM”) är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna.

Läs mer om Wallenbergstiftelserna på www.wallenberg.org

Om integritetspolicyn          

 FAM värnar om din personliga integritet. Denna integritets­policy redogör för viss personuppgifts­behandling där FAM behandlar personuppgifter för egen räkning, inklusive för vilka ändamål personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter som samlas in och de åtgärder som FAM vidtar för att skydda personuppgifterna. 

Detta är en allmän integritetspolicy. För särskilda aktiviteter och behandlingar kan integritets­policyn komma att kompletteras med ytterligare policyer eller integritets­meddelanden. I sådana fall ska denna allmänna integritetspolicy läsas tillsammans med den särskilda policyn som tillhandahålls vid den särskilda aktiviteten.  

Hur FAM som personuppgiftsansvarig använder personuppgifter 

FAM behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med ”personuppgifter” avses uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. 

I kontakter med FAM kan du komma att förse FAM med information om dig själv eller att FAM ber dig om person­uppgifter. Det gäller exempelvis när FAM ska informera och svara på frågor om sin verksamhet. Den information som lämnas eller inhämtas kan avse namn, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att lämna. 

I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar FAM personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att kunna ge service och besvara förfrågningar avseende FAM:s verksamhet och att administrera relationen med dig och den organisation du representerar.
  2. ´För interna administrationsändamål, intern statistik samt för att utvärdera, utveckla och förbättra FAM:s verksamhet.
  3. För att informera om FAM:s verksamhet och aktiviteter till de som visat intresse. 
  4. För att FAM ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. 

FAM behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. Personuppgift­behandling sker med stöd av berättigat intresse i de fall FAM behandlar personuppgifter för att informera, ge service och besvara dina förfrågningar om FAM:s verksamhet samt för syften kopplade till administration och att utvärdera, utveckla och förbättra FAM:s verksamhet. Detta innefattar åtgärder som FAM vidtar avseende felsökning, skydd, testning och förbättring av system som FAM använder i sin verksamhet. 

När personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut, exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1078), så är den rättsliga förpliktelsen den lagliga grunden för behandlingen.   

Om du har lämnat ett samtycke till viss behandling av dina personuppgifter är samtycket en laglig grund för den behandlingen. Samtycket kan när som helst återkallas. 

FAM sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats in för. 

Utöver ovan angivna ändamål med FAM:s personuppgiftsbehandling, så arkiverar Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, i enlighet med sina stadgar att främja vetenskaplig forskning, vissa handlingar från FAM:s verksamhet för arkiverings- och forsknings­ändamål, exempelvis räkenskapshandlingar, protokoll, årsredovisningar och trycksaker. Handlingar som FAM överlåter till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande för arkiv- och forsknings­ändamål överlåts endast för detta ändamål. När personuppgifter behandlas hos Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande för arkiv- och forskningsändamål sker behandlingen med stöd av att utföra en uppgift av allmänt intresse och det ändamålet är förenligt med de ursprungliga ändamålen med insamlingen av personuppgifterna. Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. 

Utlämnande av personuppgifter

Inom ramen för FAM:s verksamhet, och för att uppnå ovan nämnda ändamål med behandlingen, kan FAM, i enlighet med gällande lagstiftning, komma att dela personuppgifter till andra som FAM samverkar med, exempelvis Stiftelserna. 

I vissa fall kan personuppgifter i FAM komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). Om så sker ska sådan överföring ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Säkerhet  

FAM vidtar nödvändiga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhets­åtgärder för att skydda personuppgifter från otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse. Det innebär att FAM i sin verksamhet för personuppgiftsbehandlingen tillämpar diverse fysiska och tekniska begränsningar och restriktioner när det gäller tillgång till person­uppgifter, bland annat genom tekniska behörighets- och åtkomst­kontrollsystem, användning av brandväggar, virusskydd, backupsystem och annan nätverkssäkerhet samt möjlighet till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av person­uppgifter när lämpligt. Om FAM anlitar en utomstående samarbetspartner för att stödja FAM:s verksamhet säkerställer FAM att parten tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som FAM har godkänt.

Begäran om registerutdrag, rättelse m.m. 

Du har rätt att kostnadsfritt få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av FAM och i så fall begära ut information om vilka person­uppgifter FAM behandlar, varifrån dessa personuppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har eller kan lämnas ut samt, om möjligt, den förutsedda period under vilken person­uppgifterna kommer att lagras (”Registerutdrag”). FAM kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den information som FAM, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig. 

Var och en som upptäcker att registrerade personuppgifter inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning, kan begära att FAM rättar, blockerar eller raderar sådana registrerade personuppgifter. 

Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära begränsning av behandlingen eller begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Den som har lämnat ett samtycke till viss behandling av personuppgifter kan när som helst välja att återkalla sitt samtycke genom att kontakta FAM. Vid återkallat samtycke kommer FAM att upphöra med den behandling som omfattades av det lämnade samtycket.

Framställningar till FAM enligt detta avsnitt ska skickas enligt kontaktuppgifter nedan.

Cookies

FAM tar hjälp av cookies för den information som FAM tillhandhåller via sina webbsidor, bland annat för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator. 

Det finns två olika typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt när en webbplats stängs ner. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. Dessa två typer av cookies kan placeras på en webbplats av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på ditt lagringsmedium (exempelvis din dators hårddisk). En första parts cookie placeras av den aktör som driver webbplatsen som du besöker eller använder. En tredje parts cookies placeras av en aktör som inte driver webbplatsen som du besöker eller använder.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det däremot innebära att FAM:s webbplatser inte fungerar korrekt.

Följande tabell visar de olika kategorier cookies som används i FAM:s verksamhet, varför de används och vilken aktör som exempelvis kan placera cookien.

Typ av cookie: Beskrivning: Livslängd:
Namn: _ga
Kategori: Session
Syfte: Analytics
Ursprung: Google Analytics

Bestämmer unika besökare.

Används på alla webbsidor.

Lagras upp till 2 år

Namn: _gid
Kategori: Session
Syfte: Analytics
Ursprung: Google Analytics

Bestämmer unika besökare.

Används på alla webbsidor.

Lagras 24 timmar
Namn: _gat
Kategori: Session
Syfte: Analytics
Ursprung: Google Analytics

Snabbar upp förfrågning/begäran.

Används på alla webbsidor.

Sparas 1 minut

Ändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om ändringar görs i integritets­policyn som innebär att sättet vi behandlar dina personuppgifter ändras, kommer FAM att meddela dig om sådana förändringar på lämpligt sätt.  

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter avseende denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. 

Adress: 
FAM AB
Box 16066
103 22 Stockholm 

Telefon: 08-504 00 300
E-post: dataskydd [at] fam.se

Tillsyn

Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se